Ano ang pantig? Mga Anyo ng Pantig?

Ano ang pantig?

Ang pantig o silaba ay isang yunit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal.patinig at isa o mahigit pang katinig.

Ang pantig ay isang yunit ng tunog na bumubuo sa kabuuan o bahagi ng isang salita.  

Sa Filipino, ang “syllable” ay tinatawag na pantig at ang “syllabication” ng isang salita ay tinatawag na pagpapantig.  

Kapag pagpapantig ng mga salita, ang mga pantig ay pinaghihiwalay ng isang gitnang tuldok na tinatawag na interpunct (.).

Mga Anyo ng Pantig :-

Ang isang pantig ay maaaring binubuo ng isang patinig lamang ngunit ang isang katinig ay nangangailangan ng isang patinig upang makagawa ng isang pantig.  Ang mga pantig na may dalawa o higit pang mga titik ay maaari lamang magkaroon ng isang patinig.

Gayunpaman, ang isang pantig ay maaaring magkaroon ng isa o higit pang mga katinig.

Magbasa pa: Ano Ang Malinaw Na Pagkakaiba Ng Wika At Diyalekto?

Ang salitang Filipino para sa ‘vowel’ ay patinig (simbolo: P) at ang salita para sa ‘consonant’ ay katinig (simbolo: K).

Sa Wika ng Filipino, ang sampu na pormasyon ng pantig ay ang mga sumusunod:

Anyo ng PantigMga halimbawa (naka.bold)
P (patinig)ako (a.ko), edad (e.dad), i sa (i..a), noo (no.o), oso (o.so). ubo (u.bo)
KP (katinig.patinig)baka (ba.ka), dugo (du.go), relo (re.lo), sila (si·la)
PK (patinig.katinig)akda (ak.da), isda (is.da), ugnay (ug.nay), uod (u.od)
KPK (katinig.patinig.katinig)aklat (aklat), bundok (bun.dok), dahon (da.hon), isip (i.sip)
KKP (katinig.katinig.patinig)bloke (blo.ke), braso (bra.so), droga (dro.ga), gripo (gri.po), plato (pla.to)
PKK (patinig.katinig.katinig)abstrak (abs.trak), ekstra (eks.tra)
KPKK (katinig.patinig.katinig.katinig)iskeyt (is.keyt). isport (is.port)
KKPK (katinig.katinig.patinig.katinig)blangko (blang.ko), brilyo (bril.yo), ekspres (eks.pres). ispred (is.pred). isprey (is.prey), playwud (play.wud). prinsesa (prin.se.sa), sw
KKPKK (katinig.katinig.patinig.katinig.katinig)bleyd, breyk, breyslet (breys.let), treynta (treyn.ta)
KKPKKK (katinig.katinig.patinig.katinig.katinig.katinig)shorts

Mga Panuntunan sa pagpapantig ng mga Salitang Filipino :-

1. Ang isang pantig ay maaaring binubuo ng isang patinig lamang ngunit ang isang katinig ay nangangailangan ng isang patinig upang makagawa ng isang pantig.  Ang mga pantig na may dalawa o higit pang mga titik ay maaari lamang magkaroon ng isang patinig.

 Gayunpaman, ang isang pantig ay maaaring magkaroon ng isa o higit pang mga katinig

Mga halimbawa: ako (a·ko), sila (si·la), ulam (u·lam), baul (ba·ul), almusal (al·mu·sal)

Magbasa pa: Ano Ang Rhythmic Pattern?

2. Kung mayroong dalawa o higit pang magkasunod na patinig sa isang salita, ang mga patinig ay naghihiwalay sa iba’t ibang pantig.  Ang mga magkasunod na patinig na ito ay maaaring lumitaw sa simula, gitna, o dulo ng isang salita.

Mga halimbawa: aagaw (a·a·gaw), uulan (u·u·lan), alaala (a·la·a·la), asotea (a·so·te·a), baunan (ba·u·nan), loob (lo·ob), tuon (tu·on), babae (ba·ba·e), noo (no·o), totoo (to·to·o), buo (bu·o).

3. Kung mayroong dalawang magkasunod na katinig sa isang salita, ang unang katinig ay nagdurugtong sa patinig bago ito sa isang pantig.  Ang pangalawang katinig ay naging bahagi ng susunod na pantig.

Mga halimbawa: ambon (am·bon), pinggan (ping·gan), madre (mad·re), tigre (tig·re), serbisyo (ser·bis·yo), iskolar (is·ko·lar), istorya (is·tor·ya).

4. Kung mayroong tatlong magkakaibang magkasunod na katinig sa isang lugar sa gitna ng isang salita, ang unang dalawang katinig ay pinagsama ang patinig bago sila sa isang pantig.  Ang ikatlong katinig ay nagiging bahagi ng susunod na pantig.

Mga halimbawa: breyslet (breys·let), transportasyon (trans·por·tas·yon),inspirasyon (ins·pi·ras·yon), ekskursiyon (eks·kur·si·yon), eksperimento (eks·pe·ri·men·to).

5. Kung mayroong tatlong magkakasunod na katinig sa isang lugar sa gitna ng isang salita, at ang unang katinig ay m o n at ang susunod na dalawang katinig ay alinman sa mga kumpol ng katinig na bl, br, dr, pl, o tr, kung gayon ang m o n ay nagsasama.

Mga halimbawa: sum·bre·ro (sum·bre·ro), miyembro (mi·yem·bro), balandra (ba·lan·dra), timpla (tim·pla), simple (sim·ple), ehemplo (e·hem·plo), kompleto (kom·ple·to), kontrata (kon·tra·ta), entrada (en·tra·da), entrega (en·tre·ga), Intramuros (In·tra·mu·ros).

6. Kung mayroong apat na magkasunod na katinig sa isang lugar sa gitna ng isang salita, ang unang dalawang katinig ay pinagsama ang patinig bago sila sa isang pantig.  Ang huling dalawang katinig ay nagiging bahagi ng susunod na pantig.

Magbasa pa: Ano ang Paksa? Mga Uri ng Paksa?

Mga halimbawa: abstrak (abs·trak), ekstra (eks·tra), ekspres (eks·pres), eksklusibo (eks·klu·si·bo), eksplorasyon (eks·plo·ras·yon), ekstremidad (eks·tre·mi·dad), transkripsiyon (trans·krip·si·yon).

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *